शनिवार, २३ जानेवारी, २०१०

तुझच खर...


तुझच खर
आपल आयुष्य
आपल्या मनाप्रमाणे जागायच असत
तुझच खर
उगाच कोणाच्या अपेक्षांच्या
चौकटीत रहायच नसत
तुझच खर
हक्काच्या नात्यात सुद्धा
उगाच हक्क गाजवायच नसत
तुझच खर
कोणाचा शब्द झेलण्यासाठी,
आपल्या ईच्छाना मुरड घालायची नसते.
तुझच खर
तस तुला सगळ कळत,
चार ओळी लिहून तुला कोणी वेगळ सांगायाच नसत